Program

Jakiej uczelni chcemy?

Zamożnej – z uporządkowanym budżetem, aktywnie pozyskująca środki nie tylko z grantów, ale też z lobbingu, sensownego zarządu nieruchomościami, prywatnego sponsoringu i innych źródeł. Nasza uczelnia może być finansowo niezależna w znacznie większym stopniu niż jest to teraz.

Przyjaznej – oferująca pracownikom współpracę i wsparcie rozwoju zawodowego, a przede wszystkim – dzięki zwiększonym przychodom – wyższe pensje przy niższym pensum.

Prestiżowej – dzięki jakości dydaktyki i prowadzonych badań ciesząca się uznaniem w Polsce i za granicą, gromadząca liderów o realnym wpływie na otaczający nas świat.

Sprawnej – w której administracja, zgodnie z zasadą pomocniczości, realnie wspiera pracowników, a zintegrowane systemy informatyczne pozwalają ograniczyć przerzucanie na nich nadmiernej biurokracji.

Demokratycznej – w której ciała kolegialne nie są tylko dekoracją, a rektor nie jest ani menadżerem, anijednowładcą, lecz prawdziwym liderem budującym konsensus wobec kluczowych dla nas zagadnień, transparentnie budującym lepszą przyszłość uczelni.

To przekłada się moim zdaniem na siedem priorytetowych zadań, które staną przed przyszłym rektorem Uniwersytetu:

  1. Uporządkowanie finansów UWr i zwiększenie wpływów uczelni, a następnie skierowanie pozyskanych środków na trzy najważniejsze, a zaniedbane wydatki priorytetowe: podniesienie pensji, długookresowy plan inwestycyjny i wydatki na działalność naukową.
  2. Obniżenie pensum dla wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i uporządkowanie ścieżek kariery.
  3. Poprawa obsługi informatycznej, tak aby zintegrowane systemy informatyczne wspierały, a nie utrudniały działanie wszystkich pracowników UWr.
  4. Usprawnienie administracji, która zgodnie z zasadą pomocniczości realnie wspiera pracowników.
  5. Przeciwdziałanie wizerunkowemu kryzysowi naszej uczelni i odbudowa należnego nam prestiżu.
  6. Program zielonego uniwersytetu, to znaczy uniwersytetu ekologicznie odpowiedzialnego, energetycznie oszczędnego, naukowo nakierowanego ma rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów zmian klimatycznych.
  7. Transparentne, kolegialne i konsensualne liderowanie lepszemu uniwersytetowi, w którym ciała kolegialne wszystkich szczebli nie tylko się szanuje, ale też czerpie się z ich zbiorowej mądrości; uniwersytetowi, w którym konflikt nie jest regułą, a wzajemne zrozumienie i współpracę uznajemy za naczelną zasadę universitas.