Studenci

PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI STUDENCKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Szanowne Studentki i szanowni Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego,

przedstawiam Państwu tę część mojego programu wyborczego, która w sposób najbardziej bezpośredni dotyczy społeczności studenckiej. Jest to program dla wszystkich studentów, w sposób kompleksowy odpowiadający na Państwa bolączki i problemy. Jego podstawą jest koncepcja Uniwersytetu troszczącego się o każdego swego studenta. Dlatego wiele z poniższych propozycji odnosi się bezpośrednio do niepokojącej tendencji pogorszenia sytuacji materialno-bytowej studentów. Jako Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego chciałbym temu szybko i zdecydowanie przeciwdziałać. Czas studiów nie powinien stać pod znakiem zmagań z wyzwaniami potrzeb materialnych. Powinien być to czas zdobywania wiedzy, swobodnego kształtowania samych siebie, bez presji i bolesnych wyrzeczeń natury finansowej. Konkretnym rozwiązaniom oraz wiążącym deklaracjom w tym zakresie poświęcam w całości pierwsze dwie części programu. Dotyczą one domów studenckich, zaplecza socjalnego, działań na rzecz zwiększenia komfortu studiowania oraz szeregu mniejszych propozycji, których wspólnym celem jest dążenie do ułatwienia Wam codziennego rozwoju w naszych murach.

Trzecią część poświęciłem innowacjom dydaktycznym, które pozwolą uatrakcyjnić zdobywane wykształcenie. W skrócie, chodzi o nową formułę edukacyjną, większą swobodę przy wyborze przedmiotów opcyjnych oraz upowszechnienie funkcjonującej w niektórych miejscach formuły hybrydowej zajęć. W tej części programu przedstawiam również założenia nowych kierunków wymian studenckich a także dodatkowych możliwości stypendialnych.

Czwarta cześć poświęcona jest rozwojowi instytucji wspierających studentów, tj. Biuru Współpracy Międzynarodowej, Biuru Karier, Poradni Psychologicznej oraz Rzeczniczce Praw Studenta. Chciałbym zapewnić im jeszcze większe możliwości skutecznych działań z korzyścią dla jak najszerszego grona członków społeczności studenckiej.

Ostatnią część poświęcam jednemu z najpiękniejszych aspektów życia studenckiego, jaką jest Wasza zdolność do samoorganizacji. Moje postulaty zmierzają tu do niwelowania ograniczeń finansowych i administracyjnych w funkcjonowaniu organizacji studenckich.

Liczę, że Uniwersytet traktujący Was po partnersku stanie się częścią Waszej tożsamości – tak byście zawsze chętnie wracali do wspomnień lat spędzonych na UWr.

Jeszcze raz podkreślam, że zwrot w kierunku każdego studenta będzie ważnym elementem mojego sprawowania funkcji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2024-2028. Jeśli tylko mnie Państwo na ten urząd wybiorą…

Marcin Wodziński

Część I.
Domy studenckie i zabezpieczenie socjalne

Zamrożenie opłat za miejsce w domach studenckich oraz opłat za powtarzanie przedmiotu na okres co najmniej czterech semestrów
W ostatnich latach władze Uniwersytetu kilkakrotnie podnosiły opłaty za domy studenckie. Podwyżki dotyczyły także opłaty za powtarzanie przedmiotów. Nie wyobrażam sobie kontynuowania tej polityki. Deklaruję, że przez okres co najmniej czterech semestrów (od semestru zimowego 2024/2025) nie dojdzie do podwyżki tych opłat.

Utrzymanie w górnych granicach kwoty dochodu uprawniającej do stypendium socjalnego
Deklaruję szczególne starania, by próg wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne oscylował wokół górnej granicy zapewnianej przez ustawę. Czemu uważam taką deklarację za szczególnie ważną? Od października br. obowiązywać będzie nowelizacja Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zmienia zasady liczenia progu maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium. Kwota ta będzie mogła wynosić maksymalnie 45% płacy minimalnej na 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Oznacza to, że uczelnie będą mogły ustanowić od października ten próg maksymalnie na kwocie 1908,90 zł brutto. Jeśli UWr dalej konsekwentnie prowadziłby politykę oscylowania wokół wysokiej wartości tej kwoty, to zwiększylibyśmy w znaczny sposób grono osób studiujących, które byłyby uprawnione do otrzymywania tego świadczenia. Dzięki temu osoby dotychczas łączące pracę zarobkową ze studiowaniem mogłyby przynajmniej częściowo zrezygnować z konieczności pracy i skupić się na rozwoju naukowym i osobistym.

Wymiana umeblowania domów studenckich – I etap inwestycji
Bolączką osób mieszkających w naszych domach studenckich jest stan ich wyposażenia, a także ogólny standard wewnętrzny budynków i ich infrastruktury. Rozziew między wysokością miesięcznych opłat a oferowanymi warunkami budzi frustracje. O ile poprawa ogólnego standardu budynków wymaga większych inwestycji i remontów, to jakość umeblowania i wyposażenia można poprawić szybko. Moim priorytetem będzie pozyskiwanie środków z ministerialnego funduszu na rozwój i remont akademików oraz ze źródeł zewnętrznych. Chciałbym jak najszybciej wymienić wyposażenia starszych akademików, zaczynając od mebli z zeszłego milenium. Wierzę, że uda się to zrealizować w relatywnie krótkim czasie i po pozyskaniu właściwego finansowania będzie to kwestia jednej letniej przerwy. Będzie to jednak dopiero pierwszy etap wieloletniej strategii, której finałem ma być całościowa modernizacja naszego zasobu mieszkalnego.

Nowy Regulamin Domów Studenckich – napisany wspólnie z ich mieszkańcami
Obowiązujący na UWr Regulamin Domów Studenckich jest starszy niż większość
ich mieszkańców i z perspektywy 2024 roku znajdują się tam zadziwiające regulacje i wzbudzające wątpliwość przepisy. Musimy stworzyć nowy Regulamin i zrobimy to wspólnie. Chciałbym zacząć od konsultacji społecznych w każdym domu studenckim oraz anonimowej ankiety diagnozującej. Następnie zostanie utworzony zespół roboczy, którego połowę składu wybiorą mieszkańcy akademików. Zespół ten opracuje nowy regulamin i przez całą kadencję będzie kluczowym partnerem w kreowaniu nowej, przyjaznej polityki władz UWr wobec mieszkańców naszych akademików.

Cykliczne kampanie informacyjne o ofercie socjalnej Uniwersytetu – stypendia, ubezpieczenia, zapomogi, wsparcie psychologiczne i pomoc prawna
Sprawny system informacji to podstawa efektywnego zaplecza socjalnego. Powołam stały zespół, który na początku i pod koniec każdego semestru siłami Działu Komunikacji oraz Spraw Studenckich, a we współpracy z organizacjami studenckimi, przeprowadzi kampanie informacyjne o szerokiej ofercie pomocowej UWr. Dotyczy to stypendiów, zapomóg, ubezpieczeń, wsparcia psychologicznego i prawnego, o których studenci często nie wiedzą i z których nie korzystają. Informacja będzie dostępna w mediach społecznościowych, w formie plakatowej i za pomocą stoisk stacjonarnych na poszczególnych kampusach.

Uproszczenie i ujednolicenie informacji o zapleczu socjalnym – działanie na rzecz przejrzystości, prostoty i dostępności
Uzupełnieniem poprawy przepływu wiadomości o elementach tworzących wspomniane zaplecze socjalne musi być stworzenie jednego przejrzystego miejsca na stronie internetowej UWr, w którym każda zainteresowana osoba łatwo uzyska wszelkie interesujące je informacje. Obecny system odesłań, zakładek i stron poszczególnych dziekanatów jest nieprzejrzysty i stanowi niepotrzebne utrudnienie.

Część II.
Poprawa codziennego komfortu osób studiujących

Przestrzenie przyjazne studentom
Deklaruję zamiar stworzenia na każdym z trzech kampusów UWr przestrzeni przyjaznych studentom. Mają być to miejsca spotkań, nauki czy pracy projektowej. Przestrzeń ta powinna umożliwiać zagrzanie posiłku w kuchence mikrofalowej czy wody w czajniku, umycie naczyń i sztućców, odpoczynek i regenerację w przerwie między zajęciami, wykonanie pracy indywidualnej czy grupowej. Pomieszczenia powinny być zaprojektowane tak, by mogło z nich korzystać na raz nawet kilkadziesiąt osób. Opiekę nad tymi przestrzeniami będą sprawowały właściwe Wydziałowe Rady Samorządu Studentów lub Koła Naukowe.

Funkcjonalny BUWr
Wierzę, że już niedługo puste przestrzenie Biblioteki Uniwersyteckiej będą wykorzystywane z pożytkiem dla całej społeczności studenckiej. We współpracy z nową dyrekcją BUWr będę dążył do tworzenia miejsc wspierających wszelkie formy aktywności studentów. Obejmuje to zarówno tradycyjne stanowiska pracy bibliotecznej, jak i umożliwiające odpoczynek fotele, kanapy, pufy czy pomieszczenia pracy grupowej. A także punkty gastronomiczne oferujące społeczności akademickiej posiłki w przyjaznych cenach, przestrzenie zarządzane przez koła naukowe, koła zainteresowań czy najzwyklejsze miejsca spotkań.

Pilotażowy program otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej w godzinach nocnych
Wzorując się na rozwiązaniach funkcjonujących na wielu uczelniach europejskich, w okresie sesji chciałbym zainicjować program pilotażowy i przedłużyć otwarcie biblioteki do godziny 2.00. W pierwszej edycji studentom udostępnione byłyby przestrzenie wspólne, główna czytelnia oraz pokoje pracy indywidualnej. W newralgicznym czasie sesji egzaminacyjnej pozwoli to studentom, którzy nie posiadają warunków do nauki, na przygotowanie do egzaminów w komfortowych warunkach zapewnianych w murach naszej biblioteki.

Plany każdego kierunku studiów w aplikacji Mobilny USOS
Zamierzam jak najszybciej doprowadzić do pełnej dostępności planu zajęć i innych studenckich narzędzi w aplikacji mobilnej. Na niektórych wydziałach oraz w przypadku Centrum Wychowania Fizycznego to rozwiązanie już funkcjonuje. Natychmiast po rozwiązaniu katastrofalnej sytuacji uniwersyteckich systemów informatycznych zamierzam upowszechnić to rozwiązanie we wszystkich jednostkach oferujących zajęcia dydaktyczne.

Ograniczenie częstości synchronizacji danych w systemie USOS
Częste synchronizacje danych w systemie USOS są uciążliwe. Ich ograniczenie i przyniesienie większej części na porę nocną i wczesno poranną jest możliwe od ręki.

Część III.
Rozwiązania dydaktyczne wspierające indywidualny rozwój

Pilotażowy program Major&Minor
Rozwój systemu Major&Minor pozwoli na zdobywanie wykształcenia wielodziedzinowego
i indywidualne kształtowanie programu studiów. To rozwiązanie będzie pilotażowo wdrażane na nowym Wydziale Neofilologicznym. Programy i plany zajęć różnych kierunku studiów zostaną skoordynowane tak, by umożliwić wybory bloków zajęciowych. Studenci będą mogli więc zostać przy tradycyjnym, jednokierunkowym programie lub dowolnie połączyć bloki zajęć w ramach wydziału, uzyskując w ten sposób większą swobodę w kształtowaniu własnego wykształcenia.

Przedmioty opcyjne z puli ogólnouniwersyteckiej
Jest to propozycja pilotażowa, która w wypadku sukcesu będzie sukcesywnie rozwijana. Chciałbym, by każdy student w pierwszej edycji programu mógł jednorazowo zastąpić przedmiot opcyjny na swoim kierunku przedmiotem z puli ogólnouniwersyteckiej, w której będą znajdować się propozycje zajęć z każdego wydziału. Byłaby to opcja dla osób chcących urozmaicić swój program studiów w kierunku interdyscyplinarnym bądź rozwijać indywidualne zainteresowania. Rozwiązanie to nie tylko stworzy teoretyczną możliwość takiego wyboru, ale realnie umożliwi to logistycznie, formalnie i organizacyjnie.

Kształcenie hybrydowe
Na niektórych kierunkach studiów na naszym Uniwersytecie funkcjonuje z powodzeniem system zajęć hybrydowych. Przykładowo wykłady odbywają się jednocześnie we właściwej sali oraz na platformie Teams. To umożliwia osobom chorym czy dojeżdżającym na wygodny udział w zajęciach. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, które będę rekomendować tam, gdzie jest ono zasadne i możliwe.

Rozwój systemu stypendiów i nagród
Położę nacisk na tworzenie nowych funduszy stypendialnych. Stypendia pozyskiwane
z otoczenia zewnętrznego (jednostek samorządów terytorialnego, organizacji pozarządowych, biznesu, zagranicznych podmiotów) będą wspierały aktywność naukową i organizacyjną, jak i osoby z mniejszych ośrodków w ramach polityki wyrównywania szans. Jest to jak najbardziej realne. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej już zadeklarował ufundowanie dziesięciu stypendiów o wartości ok. 10.000 zł dla wałbrzyszan studiujących na UWr. Podobne stypendia od lat funkcjonują w kierowanej przeze mnie Katedrze Judaistyki. Inne uczelnie korzystają z takich możliwości od dawna.

Nowe kierunki wymiany międzynarodowej
Osobiste kontakty naukowe wykorzystam do rozwoju nowych, atrakcyjnych kierunków studenckiej wymiany międzynarodowej, staży i stypendiów.

Część IV.
Wsparcie podmiotów działających na rzecz osób studiujących

Wsparcie organizacyjne, kadrowe i finansowe Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Karier i Poradni Psychologicznej
Biura Współpracy Międzynarodowej i Karier to miejsce pracy niezwykle zaangażowanych osób, które z oddaniem podchodzą do tworzenia oferty skierowanej m.in. do społeczności studenckiej. Chciałbym zapewnić tym jednostkom wsparcie organizacyjne, kadrowe
i finansowe, by w pełni wykorzystać ich potencjał. Chciałbym również zaangażować w pracę Biura Współpracy Międzynarodowej studentów z kompetencjami językowymi. Osoby te w zamian za gratyfikację finansową mogłyby być opiekunami studentów międzynarodowych w ich pierwszych dniach na Uniwersytecie, integrując ich z naszą wspólnotą akademicką.
Kolejną ważną sprawą jest zwiększenie liczby etatów w Poradni Psychologicznej tak, aby odciążyć osoby obecnie świadczące tam pomoc i zwiększyć zakres działania Poradni. Uniwersytet powinien efektywnie zapewniać pomoc psychologiczną i terapeutyczną.

Zespół przy Rzeczniczce Praw Studenta
Obecna Rzecznik Praw Studenta w pojedynkę prowadzi dziesiątki spraw i interwencji, często złożonych i czasochłonnych. Jej pracę może i powinien wspierać zespół odpowiednio kompetentnych i przeszkolonych studentów, który odciąży ją w sprawach mniejszej wagi

Część V.
Wsparcie organizacji studenckich

Rezerwa rektorska jako środek podziału finansów
Niektóre organizacje studenckie z powodu zbyt niskiego finansowania tracą możliwość efektywnego działania. Dlatego deklaruję, że środki pozostające w bezpośredniej rezerwie Rektora będą rozdzielane w następujący sposób: : po rozdziale środków na dany rok kalendarzowy nieusatysfakcjonowana organizacja studencka będzie mogła zwrócić się do powołanego przez rektora ciała opiniodawczego i na podstawie merytorycznego uzasadnienia otrzyma dodatkowe finansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Rektora.

Wzmocnienie Rady Kół Naukowych
W pełni popieram rozszerzenie kompetencji i możliwości działania kół naukowych i ich Rady. Rada Kół Naukowych powinna być reprezentantem społeczności zrzeszonych w kołach naukowych, głównym animatorem studenckiego życia naukowego i podmiotem, z którym rektor wspólnie zabiega o współpracę między podmiotami zewnętrznymi a środowiskami studenckimi – tak jak to funkcjonuje m. in. na Politechnice Wrocławskiej. To wydaje mi się szczególnie ważne, bo sponsorzy i partnerzy dają kołom naukowym nowe perspektywy rozwoju i dotychczas niedostępne ścieżki aktywności. Jest to też szansa na kontakty członków kół z potencjalnymi pracodawcami czy współpracownikami.

Siedziby studenckich kół naukowych
Wiele studenckich kół naukowych nie posiada żadnej przestrzeni, która mogłaby spajać
ich członków i być stałym miejscem wykonywania zaplanowanych aktywności. Idealnym
na to miejscem jest budynek Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zwiększenie środków finansowych w dyspozycji Samorządu o wskaźnik inflacji + 10%
Chciałbym zwiększyć budżet Samorządu Studentów, uwzględniając wskaźnik inflacji oraz dodatkową kwotę 10%. Jest to obwarowane jednym tylko warunkiem – rozliczenie wydatków na cele statutowe musi być szczegółowe, przejrzyste i w łatwy sposób dostępne.